แบบสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการ
"ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 2565"

พื้นที่เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลการสำรวจ 20,311 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 28-11-2023 เวลา 22:19:58